Lütfen Bekleyiniz...
Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği İndir
Veterinary Faculty Educational Research and Application Hospital Regulation İndir
Regulation on Veterinary Diagnosis and Analysis Laboratories İndir
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği İndir
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği İndir
Regulation on Animal Hospitals İndir
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu İndir
5996 Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law İndir
Law No. 1380 on Water Products İndir
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu İndir
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İndir
Law No. 1593 on Public Hygiene Law İndir
Law No. 4081 on the Protection of Farmer's Goods İndir
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun İndir
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İndir
Law No. 5199 on the Protection of Animals İndir
Law No. 5363 on Agricultural Insurance İndir
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu İndir
639 Sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İndir
Decree Law No. 639 on the Organization and Duties of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock İndir
Law No. 651 on the Organization and Duties of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock and the Law on the Amendment of Certain Laws and Decrees on the Decree Law İndir
651 Sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname İndir
441 Sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İndir
Decree No. 441 on the Establishment and Duties of the Ministry of Agriculture and Welfare İndir
Decree No. 560 on the Production, Consumption and Inspection of Foods İndir
560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname İndir
1734 Sayılı Yem Kanunu İndir
Feed Law No. 1734 İndir
The Law on Animal Health and Accommodation Numbered 3285 İndir
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu İndir
4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu İndir
Animal Breeding Law No. 4631 İndir
Law No. 5179 on the Amendment of the Decree on the Production, Consumption and Inspection of Foodstuffs İndir
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanun İndir
6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu İndir
6968 numbered Agricultural Struggle and Agricultural Quarantine Law İndir